Integritetspolicy

Information om TK Advise ABs personuppgiftsbehandling

Allmänt
Denna personuppgiftspolicy beskriver hur TK Advise AB, org.nr. 559173-3273, (TK) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses TK.

TK är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som vi erhåller i samband med ett uppdrag eller som behandlas när uppdraget förbereds eller administreras och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, vi kan då emellertid inte åta oss uppdrag från dig eftersom vi då  inte kan fullgöra uppdraget och inte heller kan genomföra nödvändig identitets-, jävs- och penningtvättskontroller.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar uppgifterna för att kunna utföra och administrera själva uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål och för att uppfylla uppställda krav enligt lag eller FAR.s rekomendationer och regelverk för medlemmar. Uppgifter behandlas på grundval av att TK ska kunna fullgöra uppdragsavtal som vi har med våra kunder och tillvarata kundens intressen samt för att kunna följa upp uppdragsförfrågningar.  Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev mm. För dessa ändamål lagrar vi dina uppgifter.

Har vi fått ett uppdrag eller en uppdragsförfrågan kan vi komma att behöva föra över dina personuppgifter till samarbetspartners såsom jurister, skatterådgivare m.fl, för att vi ska kunna fullfölja uppdraget från dig. Vi kan också komma att lämna ut uppgifterna till våra leverantörer av IT-tjänster samt andra underleverantörer. Personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter du lämnar när du kontaktat oss via telefon, brev,  e-post  eller uppgifter du angivit i en förfrågan på vår hemsida. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, eventuellt relaterat bolag, personnummer (om du har en enskild firma) samt de övriga uppgifter som du lämnar till oss.

Den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är, utöver att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kunder, vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster till dig då du har visat intresse för dessa. Du kan när som helst avregistrera dig kommande utskick genom att svara på e-postmeddelanden eller meddelande på annat sätt vi skickar till dig och meddela att du inte önskar få mer information från oss. Om du inte aktivt tackar nej till att fortsätta erhålla information kommer vi att behålla dina uppgifter och fortsätta att skicka ut information. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för TKs verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m.

Hur länge sparas personuppgifter m.m.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar TK enligt vägledande regler under en tid om sju år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Begära information om TKs behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från TK om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktinformation
Vid frågor vänligen kontakta:

Namn: Tomas Karlsson, TK Advise AB
Adress: Tullgränd 5, 856 43 Sundsvall
Telefonnummer: +46 70 673 71 75
E-postadress: tomas.karlsson@tkadvise.se